Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Website WHILL

(https://whill.inc/nl/)

Dank u voor het bezoeken van de website van WHILL Europe BV , gevestigd aan de Johan Cruijff Boulevard 65-71, 1101 DL, Amsterdam, Nederland. De website https://whill.inc/nl/ (hierna: Website) en de inhoud daarvan zijn eigendom van en worden beheerd door WHILL. Gelieve deze Algemene Voorwaarden, met betrekking tot onze Website, zorgvuldig door te nemen.
 1. Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek aan, en uw gebruik van, deze Website. Hetzelfde geldt voor alle informatie, aanbevelingen en / of diensten die u door middel van deze Website heeft verkregen.
  2. Door bezoek aan of het gebruik van deze Website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze Algemene Voorwaarden.
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2020. WHILL behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Algemene voorwaarden periodiek te herzien om uzelf vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen.
 2. Intellectueel eigendom

  1. Tenzij anders vermeld of aangegeven wordt alle beschikbare content, met inbegrip van teksten, softwareprogramma’s, handelsmerken, afbeeldingen, foto’s, video’s, afbeeldingen en logo’s, opgenomen op deze Website en is daarmee eigendom van WHILL of van derde partijen die hebben toegestaan het gebruik van dergelijke content op deze Website te plaatsen.
  2. Onder voorbehoud verleent WHILL u een niet-exclusieve en niet-overdraagbare, licentie voor het gebruik van zowel de Website als de content om zo toegang te krijgen tot de functies voor persoonlijk gebruik. In paragraaf 2.3 zijn de beperkingen en verplichtingen uiteengezet.
  3. De klant mag geen intellectuele of exclusieve eigendommen claimen, hieronder valt onder andere:
   1. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren of reproduceren van de Website, tenzij deze kopie is verbonden met het normale gebruik van de Website.
   2. Een licentie of sub licentie van de Website verspreiden, toewijzen, overdragen of op een andere manier het ter beschikking stellen van de Website (met inbegrip van de ‘Object Code’ en de ‘Source Code’) met welke vorm of voor welk doel dan ook.
   3. De Website geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook vertalen, samenvoegen, aanpassen, wijzigen.
   4. De Website geheel of gedeeltelijk integreren in een ander programma.
 3. Informatie, beschikbaarheid en beperking van aansprakelijkheid van WHILL

  1. WHILL controleert de Website maar geeft geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie die erop wordt gevonden. Hoewel de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg en aandacht wordt verstrekt, kunnen we niet garanderen dat de informatie altijd up-to-date, waar en niet misleidend is.
  2. De informatie op de Website is alleen voor algemene informatie doeleinden en is kan niet worden beschouwd als vorm van advies. Deze Website en haar inhoud worden geleverd “as is”, zonder garantie van enige aard dan ook, hetzij uitdrukkelijke of stilzwijgende.
  3. WHILL kan de beschikbaarheid van de Website niet garanderen. Dit geldt in het bijzonder in het geval van onderhoudswerkzaamheden en in geval van overmacht. WHILL behoudt zich het recht om uw toegang tot de Website te beperken. Daarnaast behoudt WHILL zich ook het recht op onderhoud, dit geldt op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.
  4. WHILL kan aansprakelijk zijn voor schade in de vorm van letsel aan leven, lichaam of de gezondheid als gevolg van een opzettelijke of grove nalatige schending van zijn plicht. Alsmede als gevolg van opzet of grove schuld van een (wettelijk) vertegenwoordiger van WHILL.
  5. WHILL zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van de Website, met inbegrip van schade veroorzaakt door malware, virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van de informatie van de Website, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove nalatigheid van WHILL, of als gevolg van opzet of grove schuld van een (wettelijk) vertegenwoordiger van WHILL.
  6. WHILL zal verder niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het onvermogen uit het gebruik van) elektronische middelen van communicatie, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van de storing of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derde partijen of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en overdracht van virussen. Dit is niet van toepassing indien deze schade ontstaan is als gevolg van een opzettelijke schending of grove nalatigheid door WHILL of een (wettelijke) vertegenwoordiger. De Website biedt koppelingen naar externe websites aan. WHILL zal niet zijn aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van die websites. Ons privacy beleid is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens op of via dergelijke externe websites.
 4. Gebruik van de Website door de bezoeker

  1. De gebruiker van de Website wordt verplicht de toepasselijke wet of enige contractuele bepalingen te gehoorzamen. Verder wordt de gebruiker van de Website geacht geen illegaal gebruik of misbruik van de Website te maken. Voorbeelden hierbij zijn onder andere:
   1. Het hacken van de Website, inclusief het introduceren van vijandelijke virussen, codes of schadelijke gegevens.
   2. Het gebruik van apparaten of programma’s om gegevens of informatie van de Website te extraheren.
   3. Het verzenden van elk bestand besmet met virussen, wormen, Trojaanse paarden of elke andere code, bestanden, scripts, middelen of software die de functionaliteit van de Website kan beschadigen of wijzigen.
   4. De aantasting of schending van prestaties van de Website of de gegevens die deze bevat.
   5. Caching van ongeautoriseerde hypertekstkoppelingen naar deze Website. WHILL behoudt zich het recht om deze hypertekstkoppelingen uit te schakelen.
  2. Daarnaast wordt geacht dat u geen illegale content, al dan niet via het contact formulier, verstuurd. Voorbeelden hierbij zijn onder andere:
   1. Content die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom rechten of persoonlijke rechten van derde partijen.
   2. Het aanzetten tot haat of geweld, hierbij is om het even in welke vorm, of met welke inhoud,
   3. Lasterlijke inhoud.
   4. Elke andere inhoud die mogelijk in strijd is met de goede zeden of de openbare orde.
  3. Verder stemt u ermee in de Website niet te gebruiken op een manier die de werking of beveiliging van de Website beschadigt, uitschakelt, overbelast, onderbreekt of belemmert.
  4. U bent verantwoordelijk voor alle activiteit die door een derde partij wordt uitgevoerd vanuit uw apparatuur en / of toegang tot de Website.
 5. Privacybeleid

  WHILL verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens bij een bezoek aan de Website in overeenstemming met het Privacy beleid.
 6. Cookies

  Cookies zijn kleine tekst- , afbeelding- of softwarebestanden die worden geplaatst en opgeslagen op smartphones, tablets of computers wanneer u een website bezoekt. Nadere informatie over cookies kan worden gevonden in ons Privacy beleid.
 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  1. Bij deze Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van Nederlands recht.
  2. Behalve indien anders bepaald, worden geschillen die ontstaan uit deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de geschillen met betrekking tot het bestaan en de geldigheid daarvan, uitsluitend behandeld door een bevoegde rechter te Amsterdam.
 8. Contact

  1. Voor producten of diensten aangeboden op de Website, kunt u gebruik maken van het contactformulier. Hier wordt u de mogelijkheid geboden vragen te stellen over de producten van WHILL. WHILL zal op u reageren via de door u verstrekte contactgegevens en zal uw verzoek beantwoorden en, indien nodig en gewenst, passende aanbiedingen voor u indienen. Voor dringendere vragen kunt het gebruik maken van het e-mailadres: eu.info@whill.inc